PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ CELLULOSE TRONG NƯỚC RỈ RÁC Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tập 15 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 01/7/2019; ngày hoàn thành phản biện: 3/7/2019; ngày duyệt đăng: 02/10/2019

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ CELLULOSE TRONG NƯỚC RỈ RÁC Ở THỪA THIÊN HUẾ

Hoàng Dương Thu Hương, Trần Thị Hạnh Nhi

Email: thuhuongcnk32@gmail.com

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập được 50 chủng vi khuẩn phân giải protein và 40 chủng vi khuẩn phân giải cellulose. Số lượng vi sinh vật trong các mẫu nước rỉ rác đạt 17,72 x 106 CFU/ml – 31,92 x 106 CFU/ml.  Tuyển chọn được hai chủng vi khuẩn P45 và P54 có khả năng phân giải protein mạnh với hoạt tính enzyme đạt 30,8 mm - 33,5 mm và hai chủng vi khuẩn C12 và C35 có khả năng phân giải cellulose mạnh với hoạt tính enzyme đạt 31,5 mm – 32 mm.

Từ khóa: Phân giải cellulose, phân giải protein, vi khuẩn


ISOLATION AND SELECTION OF PROTEOLYTIC AND CELLULOLYTIC BACTERIA FROM WASTEWATER OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Hoang Duong Thu Huong, Tran Thi Hanh Nhi

Email: thuhuongcnk32@gmail.com

Abstract

In this study, fifty proteolytic and forty cellulolytic bacteria were isolated from wastewater of municipal solid waste. The number of bacteria was from 17,72 x 106 CFU/ml – 31,92 x 106 CFU/ml. Among the whole bacteria isolated, P45 and P54 which  were selected had the ability to resolve the strongest protein with enzyme activity at 30,8 mm - 33,5 mm. In addition, there were two strains including C12 and C35 which were able to resolve the strongest cellulose reached enzyme activity at 31,5 mm - 32 mm.

Keywords: cellulolytic, proteolytic, bacteria

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế