PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG NẤM Polyporales sp. F6 SẢN XUẤT LACCASE TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Tập 16 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 12/11/2019; ngày hoàn thành phản biện: 14/01/2020; ngày duyệt đăng: 02/4/2020

PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG NẤM Polyporales sp. F6 SẢN XUẤT LACCASE TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Đặng Thị Thanh Hà, Vũ Thị Diệu Thu, Đoàn Chiến Thắng, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Đức Huy

Email: thanhha.tnu@gmail.com

Tóm tắt

Laccase thuộc nhóm enzyme oxi hóa nhân đồng, có tính oxy hóa mạnh, có phổ cơ chất đa dạng, và là enzyme thân thiện với môi trường do trong phản ứng laccase chỉ cần lấy oxygen từ không khí và sản phẩm phụ duy nhất tạo thành sau phản ứng là nước nên laccase được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt công nghiệp dệt, nhuộm và xử lý ô nhiễm môi trường. Laccase được thu từ nhiều nguồn khác nhau như thực vật, vi khuẩn, côn trùng và nhiều vi sinh vật khác. Dựa vào đặc điểm khuẩn lạc và hình thái sợi nấm cùng với trình tự gen mã hóa 18S rRNA đã xác định chủng F6 có độ tương đồng đến 99% với loài Polyporales sp khi so sánh trên GenBank (NCBI), F6 có khoảng 608bp. Loài Polyporales sp F6 có khả năng sinh tổng hợp enzym laccase mạnh, đạt đạt 90,37 (U/L) sau 9 ngày lên men. Điều kiện lên men để loài này sinh tổng hợp laccase mạnh là lên men lỏng, môi trường BSM bổ sung 5% cơ chất bột rơm, ở nhiệt độ 300 C, pH7.

Từ khóa: Polyporales, laccase, nấm, phân lập, vi sinh vật


ISOLATION FUNGUS STRAINS POSSESS BIOSYNTHESIS OF LACCASE IN BUON MA THUOT CITY

Dang Thi Thanh Ha, Vu Thi Dieu Thu, Doan Chien Thang, Pham Thi Ngoc Lan, Nguyen Duc Huy

Email: thanhha.tnu@gmail.com

Abstract

Laccase, which belongs to the group of copper oxidizing enzymes, has a strong oxidizing power, a diverse substrate, and is an environmentally friendly enzyme since in the laccase reaction it only takes oxygen from the air and the only byproduct after the reaction is water, laccase is widely applied in many different fields, especially in textile, dyeing and environmental pollution. Laccase is obtained from various sources such as plants, bacteria, insects and from many other microorganisms. Based on the characteristics of colonies and mycelial morphology, along with the gene coding 18S rRNA, the F6 strain was found to be 99% homologous to the Polyporales sp when compared to GenBank (NCBI), the F6 has about 608bp. Polyporales sp F6 has strong laccase enzyme biosynthesis, reaching 90.37 (U / L) after 9 days of fermentation. The fermentation condition for this species to produce strong laccase biosynthesis is liquid fermentation, BSM medium supplemented with 5% substrate of straw powder, at a temperature of 300C, pH7. The activity of laccase is affected by some metal ions such as Fe2+, Mn2+, Mg2+, but Fe2+ inhibits the laccase activity.

Keywords: fungi, laccase, isolation, microorganisms, Polyporales

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế