TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM SỢI HÒA TAN PHOSPHATE VÔ CƠ TỪ ĐẤT TRỒNG RAU Ở THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Tập 16 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 23/3/2020; ngày hoàn thành phản biện: 16/4/2020; ngày duyệt đăng: 02/7/2020

TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM SỢI HÒA TAN PHOSPHATE VÔ CƠ TỪ ĐẤT TRỒNG RAU Ở THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Phạm Thị Ngọc Lan, Lê Thị Thùy Linh, Ngô Thị Bảo Châu

Email: baochau1601@gmail.com

Tóm tắt

Từ 25 mẫu đất trồng rau thu thập ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã phân lập được 81 chủng nấm sợi có khả năng hòa tan phosphate vô cơ. Số lượng nấm sợi trong các mẫu phân lập từ 0,22 × 104 đến 79,82 × 104 CFU/g đất khô. Có 14 chủng (17,28%) có khả năng sinh trưởng và phát triển rất mạnh. Trong đó, đã tuyển chọn được 2 chủng nấm sợi có khả năng hoà tan phosphate cao nhất là P26 và P73. Bằng phương pháp giải trình tự gene 28S, 2 chủng nấm sợi P26 và P73 đều được xác định thuộc loài Aspergillus niger và là những chủng có tiềm năng trong nghiên cứu đểản xuất chế phẩm lân vi sinh.

Từ khóa: Aspergillus, hòa tan phosphate vô cơ, nấm sợi, tuyển chọn


SELECTION OF INORGANIC PHOSPHATE SOLUBILIZING MOLD STRAINS FROM SOILS OF INTENSIVE VEGETABLE FIELDS IN PLEIKU CITY, GIA LAI PROVINCE

Phạm Thị Ngọc Lan, Le Thị Thùy Linh, Ngo Thị Bảo Chau

Email: baochau1601@gmail.com

Abstract

From 25 soil samples collected in different locations of intensive vegetable crops in Pleiku city, Gia Lai province, we isolated 81 mold strains with high inorganic phosphate solubility, denoted. The results showed that the number of molds in isolated sample ranges from 0.22 × 104 to 79.82 × 104 CFU/g dry soil. There are 14 strains (acounting for 17,28%) with strong growth ability. Among which, two mold strains with the highest phosphate solubility were selected, namely P26 and P73. By ITS sequencing method, two mold strains P26 and P73 identified as Aspergillus niger and they imlied a potential in probiotics production.

Keywords: Aspergillus, inorganic phosphate solubility, mold, selection

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế