NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA TẾ BÀO HUYỀN PHÙ CÂY BÁCH BỆNH (Eurycoma longifolia Jack)

Tập 16 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 31/10/2019; ngày hoàn thành phản biện: 23/12/2019; ngày duyệt đăng: 02/4/2020

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA TẾ BÀO HUYỀN PHÙ CÂY BÁCH BỆNH (Eurycoma longifolia Jack)

Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc

Email: nhloc@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Cây bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack) là một cây thuốc phổ biến, có các đặc tính dược lý như chống co thắt, gây độc tế bào, chống khối u, chống loét, kháng khuẩn và kích thích tình dục. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã đánh giá khả năng sinh trưởng của tế bào huyền phù cây bách bệnh dưới ảnh hưởng của môi trường và các điều kiện nuôi cấy khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện nuôi cấy tốt nhất là môi trường MS cơ bản có bổ sung 1,25 mg/L NAA và 1 mg/L KIN, 3% sucrose, pH 5,75, tỷ lệ tiếp giống 3 g/bình, tốc độ lắc 120 vòng/phút. Sau 14 ngày nuôi cấy, sự tích lũy sinh khối tươi và khô đều đạt cao nhất, tương ứng là 17,27 g/bình và 0,76 g/bình. Phân tích HPLC cho thấy hàm lượng eurycomanone trong tế bào là 1,672 mg/g chất khô, bằng khoảng 80% so với mẫu rễ cây tự nhiên và cao hơn nhiều lần so với callus. Eurycomanone đã được tổng hợp rất tốt trong tế bào cây bách bệnh và dòng tế bào này có thể sử dụng để sản xuất eurycomanone ở quy mô lớn.

Từ khóa: bách bệnh, điều kiện nuôi cấy, Eurycoma longifolia Jack, eurycomanone, tế bào huyền phù


EFFECTS OF CULTURE MEDIA AND CONDITIONS ON GROWTH ABILITY OF Eurycoma longifolia Jack SUSPENSION CELLS

Nguyen Huu Nhan, Hoang Tan Quang, Nguyen Hoang Loc

Email: nhloc@hueuni.edu.vn

Abstract

Eurycoma longifolia Jack is a popular medicinal plant, pharmacological properties of this plant have shown antiplasmodial, cytotoxic, anti-tumor, antiulcer, antimicrobial and aphrodisiac properties. In this study, we evaluated the growth ability of suspension cells under the influence of different media and culture conditions. The results showed that the optimal culture conditions were liquid basic MS medium supplemented with 1.25 mg/L NAA and 1 mg/L KIN, 3% sucrose, pH 5.75, innoculum size of 3 g callus/bottle, and shaking speed of 120 rpm. After 14 days of culture, the accumulation of fresh and dry biomass reached the highest with the value of 17.27 g/bottle and 0.76 g/bottle, respectively. HPLC analysis showed that the eurycomanone content of dry biomass was 1,672 mg/g, approximate of 80% of natural roots sample and many times higher than that of callus. Eurycomanone has been well biosynthesized in suspension cells and this cell line can be used to produce eurycomanone on a large scale.

Keywords: Culture conditions, Eurycoma longifolia Jack, eurycomanone, innoculum size, suspension cells

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế