THÀNH PHẦN LOÀI VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC ĐỘNG VẬT THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 16 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 11/12/2019; ngày hoàn thành phản biện: 12/12/2019; ngày duyệt đăng: 02/4/2020

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC ĐỘNG VẬT THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Võ Văn Quý, Trần Ánh Hằng

Email: vovanquy73@yahoo.com.vn

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm bổ sung dẫn liệu về thành phần loài và tình hình khai thác đối với động vật thân mềm Hai mảnh vỏ (Bivalvia) ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua điều tra thu mẫu ngoài thực địa, đã xác định được thành phần loài gồm 7 bộ, 11 họ, 17 giống và 25 loài thuộc lớp Thân mềm Hai mảnh vỏ (Bivalvia) ở vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đókết quả nghiên cứu đã chỉ ra 11 loài Hai mảnh vỏ có giá trị kinh tế cao Trìa mỡ (Meretrix meretrix), Trìa Tam Giang (Cyrenobatissa subsulcata), Hàu (Crassostrea rivularis), Vẹm xanh (Perna viridis), Điệp giấy (Placuna placenta) … được người dân tập trung thường xuyên khai thác tại 3 vùng khai thác chính là phá Tam Giang, đầm Hà Trung – Thủy Tú và đầm Cầu Hai. Mùa vụ khai thác chủ yếu từ tháng 3 đến tháng 8, trong đó tập trung chính từ tháng 3 đến tháng 5. Trữ lượng khi thác mùa khô khá cao lên tới 1.757,6 tấn, mùa mưa đạt 390 tấn. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở cho việc xây dựng giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi Hai mảnh vỏ tại khu vực nghiên cứu.

Từ khóa: Thành phần loài, Hai mảnh vỏ (Bivalvia), đầm phá Tam Giang – Cầu Hai


SPECIES COMPOSITION AND EXPLOITION SITUATION OF BIVALVIA IN TAM GIANG – CAU HAI LAGOON SYSTEM, THUA THIEN HUE PROVINCE

Vo Van Quy, Tran Anh Hang

Email: vovanquy73@yahoo.com.vn

Abstract

The study aims to supplement data on species composition and exploition situation for Bivalve Molluscs (Bivalvia) in Tam Giang - Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province. Through fieldwork sampling, 25 species, 17 genera, 11 families and 7 species of Bivalvia (Bivalvia) in the Tam Giang - Cau Hai lagoon area were identified. In particular, the research indicated 11 bivalves with high economic values such as Meretrix meretrix, Corbicula subsulcata, Crassostrea rivularis, Perna viridis, Placuna placenta etc. often exploited in 3 main exploitation areas such as Tam Giang lagoon, Ha Trung - Thuy Tu lagoon and Cau Hai lagoon. The harvest season of bivalve species is from March to August, mainly from March to May. The reserves exploition of the dry season that is quite high is up to 1,757.6 tons while that of the rainy season reaches only 390 tons. The research results provide a scientific basis for building a reasonable protection solution for bivalve mollucs in the researched area.

Keywords: bivalvia, species composition, Tam Giang – Cau Hai lagoon

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế