ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG BỀN VỮNG

Tập 16 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 4/3/2020; ngày hoàn thành phản biện: 16/3/2020; ngày duyệt đăng: 02/4/2020

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG BỀN VỮNG

Hoàng Đình Trung

Email: hoangtrung_na_0208@yahoo.com

Tóm tắt

Cho đến nay đã xác định được được 209 loài cá thuộc 147 giống, 71 họ, 31 bộ của 02 lớp (cá Sụn - Chondrichthyes và cá Vây tia - Actinopterygii) ở vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Trong đó 114 loài cá có giá trị thực tiễn, ghi nhận 58 loài có giá trị bảo tồn theo các thứ hạng khác nhau; 13 loài cá thuộc bộ cá Bàng chài (Labriformes) và bộ Liệt (Chaetodontiformes) có giá trị giải trí, dùng trong nuôi làm cảnh, lặn ngắm cá và sử dụng trong câu cá thư giãn; 08 loài nuôi và 07 loài có khả năng gây nuôi; 30 loài có thể gây hại cho con người thông qua sát thương bằng gai vây và bằng vây đuôi, thuộc nhóm này là các loài trong bộ cá Đuối ó (Myliobatiformes), bộ cá Vược (Perciformes); thông qua gây ngộ độc thức ăn là các loài thuộc bộ cá Nóc (Tetraodontiformes). Bước đầu đề xuất một số định hướng nhằm sử dụng, khai thác hợp lý nguồn lợi cá có giá trị thực tiễn phục vụ phát triển du lịch vịnh Xuân Đài, phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế - xã hội thị xã Sông Cầu.

Từ khóa: cá, vịnh Xuân Đài, giá trị thực tiễn, tỉnh Phú Yên


DIVERSITY SPECIES COMPOSITION OF FISH AT XUAN DAI GULF, PHU YEN PROVINCE AND RATIONAL USE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Hoang Dinh Trung

Email: hoangtrung_na_0208@yahoo.com

Abstract

Through the study, 209 fish species of 147 genera, 71 families, 31 orders and 02 classes have been identified (Chondrichthyes and Actinopterygii) in Xuan Dai gulf, Song Cau town, Phu Yen province. Of those, 114 fish species have practical values. Of these 114 fish species, there are 58 species with high conservation values at different rankings; 13 species of fish with recreational value belonging to the orders of Labriformes and Chaetodontiformes and being used in ornamental fish farming, scuba diving and recreational fishing; 08 species being reared and 07 species being likely to be reared; 30 species that can be harmful to humans through being damaged by fin spines and tail fins of these fish species (including species of Myliobatiformes, Perciformes) as well as through food poisoning (such as species of Tetraodontiformes). The study proposes several solutions for rational use and sustainable exploitation of fish resources, especially those with socio-economic development of Song Cau town.

Keywords: Fish, Xuan Dai gulf, practical values, Phu Yen province

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế