THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO SINH CẢNH CỦA GIUN ĐẤT Ở VÙNG ĐẤT ĐỎ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Tập 16 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 02/6/2020; ngày hoàn thành phản biện: 16/6/2020; ngày duyệt đăng: 02/7/2020

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO SINH CẢNH CỦA GIUN ĐẤT Ở VÙNG ĐẤT ĐỎ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Nguyễn Thành Dương, Nguyễn Hoàng Diệu Minh

Email: ngthanhduong@hcmuaf.edu.vn

Tóm tắt

Đề tài được thực hiện trong khu vực đất đỏ thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với các sinh cảnh rừng trồng, đất trồng cây công nghiệp, vườn rau, vườn cây ăn quả và đất đô thị; Mẫu vật được thu từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2019. Qua nghiên cứu, chúng tôi đã phân tích 1.411 cá thể giun đất với trọng lượng 1.975,5g, trong đó, 1.131 cá thể thu trong 209 hố định lượng, ở 14 phường và 8 xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Như vậy, có 12 loài giun đất thuộc 2 giống, 2 họ, trong đó, giống Pheretima có số loài phong phú nhất (11 loài). Còn lại, giống Pontoscolex chỉ gặp 1 loài.

Từ khóa: Giun đất, khu hệ, danh lục, khóa định loại, tính chất địa động vật, Gia Lai, Việt Nam


SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION TERISTICS ABOUT ECOLOGICAL HABITAT OF EARTHWORMS IN THE RED SOIL IN THE PLEIKU CITY, GIA LAI PROVINCE

Nguyen Thanh Duong, Nguyen Hoang Dieu Minh

Email: ngthanhduong@hcmuaf.edu.vn

Abstract

The project was implemented in the red soil area of Pleiku city in Gia Lai province with the forest ecology, Land for industrial crops, vegetable gardens, fruit orchards and urban land, from Aug 2017 to Nov 2019. Through research, we have analyzed 1,411 earthworm individuals with weight 1.975,5g. Among them, 1.131 individuals were collected in 209 quantitative pits, in 14 wards and 8 communes of Pleiku City, Gia Lai province. So there are 12 species of earthworms belonging to 2 genera and 2 families. In that, the Pheretima breed has the most abundant species (11 species). The other, the Pontoscolex breed only meet one species.

Keywords: Earthworm, fauna, checklist, identification key, Gia Lai, Vietnam

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế