ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CALLUS ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms)

Tập 16 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 01/3/2020; ngày hoàn thành phản biện: 18/3/2020; ngày duyệt đăng: 02/4/2020

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CALLUS ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms)

Lê Văn Tường Huân, Lê Thị Anh Thư, Phan Thị Á Kim

Email: tuonghuanle@gmail.com

Tóm tắt

Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) là loài cây được dân gian sử dụng rộng rãi để làm thuốc và được xem là có tác dụng giống nhân sâm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xác định được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng của callus có nguồn gốc từ lá của cây Đinh lăng. Môi trường tốt nhất cho sinh trưởng của callus là môi trường cơ bản MS có bổ sung 1 mg/L 2,4-D kết hợp với 0,5 mg/L KIN và bổ sung 1,6 g/L casamino acids. Trên môi trường này, callus có kích thước trung bình là 0,85 cm, khối lượng tươi là 0,1755 g và khối lượng khô là 0,0094 g. Callus có màu vàng tươi, dạng hạt nhỏ và đủ tiêu chuẩn để làm nguyên liệu cho nuôi cấy huyền phù.

Từ khóa: callus, Đinh lăng, nguồn nitrogen bổ sung, sinh trưởng


EFFECTS OF MEDIUM FACTORS ON GROWTH ABILITY OF Polyscias fruticosa (L.) Harms CALLUS

Le Van Tuong Huan, Le Thi Anh Thu, Phan Thi A Kim

Email: tuonghuanle@gmail.com

Abstract

Ming Aralia (Polyscias fruticosa (L.) Harms) was known as a traditional medicinal herb with the same function as ginseng. In this study, we have determined the effect of medium factors on the growth ability of leaf-derived callus. The results showed that the optimal medium for callus growth was basal MS medium consists of 1 mg/L 2,4-D and 0.5 mg/L KIN, supplemented with 1.6 g/L casamino acids. On this medium, callus grew well with 0.85 cm in diameter, 0.1755 g in fresh weight, and 0.0094 g in dry weight. Callus was bright yellow, granular, and qualified as a raw material for suspension culture.

Keywords: callus, growth, nitrogen source, Polyscias fruticosa (L.) Harms

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế