ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT NẤM MEN LÊN KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ CURCUMIN CỦA TẾ BÀO NGHỆ ĐEN (CURCUMA ZEDOARIA ROSCOE)

Tập 1 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT NẤM MEN LÊN KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ CURCUMIN CỦA TẾ BÀO NGHỆ ĐEN (CURCUMA ZEDOARIA ROSCOE)

Trần Vũ Ngọc Thi

Email: cengocthi@gmail.com

Tóm tắt

Nuôi cấy tế bào huyền phù cây nghệ đen có bổ sung chất kích kháng là biện pháp có nhiều triển vọng trong việc tăng hiệu quả sản xuất cucumin. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy tế bào nghệ đen sinh trưởng trong bình nuôi cấy huyền phù 250 mL đạt sinh khối cực đại sau 14 ngày nuôi cấy tăng 2,74 lần so với ban đầu. Dịch chiết nấm men nồng độ từ 0,5-4,0 g/L có tác dụng ức chế sự tích lũy sinh khối của tế bào nghệ đen nuôi cấy huyền phù trong bình 250 mL. Sinh khối khô thấp nhất tại nồng độ 4,0 g/L chỉ đạt 6,2 g tươi (0,51 g khô), giảm 29,17% so với đối chứng. Hàm lượng curcumin tăng dần khi bổ sung từ 0,5-1,0 g/L dịch chiết nấm men vào môi trường nuôi cấy. Hàm lượng curcumin tích lũy cao nhất tại nồng độ dịch chiết nấm men là 1,0 g/L, đạt 31,69 µg/g khô, tăng 32,04 % so với đối chứng. Ở các nồng độ cao hơn 1,0 g/L, hàm lượng curcumin giảm dần.

Từ khóa: Curcumin, nghệ đen, chất kích kháng, tế bào huyền phù


EFFECTS OF YEAST EXTRACT ELICITATION ON THE ENHANCEMENT OF CURCUMIN BIOSYNTHESIS IN CELL CULTURES OF ZEDOARY (CURCUMA ZEDOARIA ROSCOE)

Tran Vu Ngoc Thi

Email: cengocthi@gmail.com

Abstract

Zedoary cell suspension culture with elicitor was added into medium having many potential to improve the production of curcumin. Our study showed that zedoary cells reached a maximum fresh weight of 8.22g (0.59g dry weight) after 14 days of culture and 2.74 times higher than the beginning. The results indicated that yeast extract from 0.5-4.0g/L had different eliciting influences. The cell growth was inhibited and reached the minimum value of 6.2g/L fresh weight (0.51g dry weight), below 29.17% compared to the control cells on the medium treated with 4.0g/L yeast extract. However, the addition of yeast extract into the cultures strongly enhanced curcumin production in zedoary cells. Curcumin content reached the highest value of 31.69µg/g, so increasing 32.04% compared to the control in the medium containing 1.0g/L yeast extract. The content of cucurmin decreases when medium was treated with concentration of yeast extract above 1.0g/L.

Keywords: Curcumin, zedoary, elicitor, suspention cell

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế