BLOCKCHAIN - ỨNG DỤNG TRONG VIỆC KHAI THÁC DỊCH VỤ CHUYỂN VÙNG VIỄN THÔNG

Tập 16 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 6/4/2020; ngày hoàn thành phản biện: 20/4/2020; ngày duyệt đăng: 14/7/2020

BLOCKCHAIN - ỨNG DỤNG TRONG VIỆC KHAI THÁC DỊCH VỤ CHUYỂN VÙNG VIỄN THÔNG

Võ Minh Đức, Nguyễn Mậu Hân

Email: duc.pyn@gmail.com

Tóm tắt

Blockchain là một công nghệ cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa vào hệ thống mã hoá vô cùng phức tạp, tương tự như cuốn sổ cái kế toán của một công ty, nơi mà mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc của công ty được giám sát một cách chặt chẽ. Vài năm gần đây, công nghệ blockchain 3.0 đã vượt khỏi biên giới của lĩnh vực tài chính – tiền tệ và thâm nhập đa dạng vào các các lĩnh vực khác. Blockchain mở ra cơ hội cho ngành viễn thông nâng cao hiệu quả quản lý khai thác mạng lưới, kinh doanh và giao dịch các loại tài sản số như các dịch vụ nội dung, quản lý chuỗi cung ứng bằng hợp đồng thông minh, đặc biệt là an ninh mạng và ngăn chặn gian lận. Trên cơ sở đó, bài báo này đề xuất phương pháp giải quyết vấn nạn gian lận chuyển vùng quốc tế trong lĩnh vực thông tin truyền thông bằng công nghệ blockchain nhằm tăng cường hiệu quả trong việc quản lý, khai thác dịch vụ chuyển vùng viễn thông.

Từ khóa: blockchain, chuyển vùng, viễn thông


BLOCKCHAIN-APPLICATIONIN EXPLOITING TELECOMMUNICATION ROAMING SERVICE

Vo Minh Duc, Nguyen Mau Han

Email: duc.pyn@gmail.com

Abstract

Blockchain is a technology that allows the secure transmission of data based on an extremely complex encryption system, similar to a company's ledger, where all activities involve public money are closely monitored. In recent years, blockchain technology 3.0 has transcended the boundaries of the financial-monetary, penetrating diversely into other fields. Blockchain opens up opportunities for the telecommunications industry to improve the efficiency of network exploitation management, business transactions of digital assets such as content services, supply chain management with smart contracts, especially network security and prevent fraud. This paper proposes a method to solve international roaming fraud in the field of communication and information by blockchain technology to enhance the efficiency of the management of exploitation telecommunications roaming services.

Keywords: blockchain, roaming, telecommunications

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế