MỘT MÔ HÌNH MẠNG HÀNG ĐỢI MỞ CHO ỨNG DỤNG ĐA TẦNG TRÊN HỆ THỐNG TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY

Tập 17 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 19/9/2020; ngày hoàn thành phản biện: 22/9/2020; ngày duyệt đăng: 23/9/2020

MỘT MÔ HÌNH MẠNG HÀNG ĐỢI MỞ CHO ỨNG DỤNG ĐA TẦNG TRÊN HỆ THỐNG TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY

Huỳnh Xuân Chung, Đặng Thanh Chương

Email: haichung1964@gmail.com, dtchuong@husc.edu.vn

Tóm tắt

Các nền tảng tính toán đám mây được mô hình hóa với một mạng hàng đợi Jackson mở có thể được sử dụng để xác định và đo lường QoS đảm bảo đám mây có thể cung cấp về thời gian phản hồi. Việc phân tích, đánh giá có thể được thực hiện theo các thông số khác nhau, như tốc độ đến của khách hàng yêu cầu dịch vụ và tốc độ phục vụ của các máy chủ xử lý, cùng một số thông số khác. Trong bài báo này, chúng tôi xem xét mô hình mạng hàng đợi mở cho ứng dụng đa tầng trên nền tảng hệ thống tính toán đám mây gồm có bốn tầng với 6 nút mạng, trong đó cấu trúc các nút có thể khác nhau. Theo đó, mô hình hệ thống phân bố như một hệ thống hàng đợi gồm nhiều hàng đợi M/M/1. Việc phân tích và đánh giá mô hình được thực hiện thông qua tính toán một số thông số đo hiệu năng hệ thống, như thời gian đáp ứng trung bình, số yêu cầu trung bình, …. Một số kết quả số được chỉ ra cũng như mô tả qua đồ thị theo các tham số vào quan trọng như tốc độ đến, tốc độ phục vụ đã cho thấy tính đúng của mô hình phân tích.

Từ khóa: Tính toán đám mây, Mạng hàng đợi mở Jackson


AN OPEN JACKSON QUEUE NETWORK MODEL FOR MULTI-TIER APPLICATION SYSTEMS BASED ON CLOUD COMPUTING

Huynh Xuan Chung, Dang Thanh Chuong

Email: haichung1964@gmail.com, dtchuong@husc.edu.vn

Abstract

Cloud computing platforms modeled with an open Jackson queue network can be used to identify and measure QoS, ensuring the cloud can deliver on response times. The analysis and evaluation can be done according to different parameters, such as the arrival rate of the customer service request and the service rate of the processing server, among other parameters. In this paper, we consider the model of an open queue network for a multilayer application on a cloud computing platform consisting of four layers with six nodes, in which the node structure can be different. Accordingly, the system model is modeled on a classical open network consisting of many M/M/1 queues. The analysis and evaluation of the model are done by calculating some parameters to measure system performance, such as average response time, the average number of requests,…. Some numerical results are shown as well as graphically described according to important input parameters such as arrival rate, service rate, which showed the accuracy of the analytical model.

Keywords: Cloud computing, open Jackson queue network

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế