BLOCKCHAIN - GIẢI PHÁP TRUY XUẤT NGUỒN GỐC BẰNG CẤP

Tập 17 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 17/3/2020; ngày hoàn thành phản biện: 23/4/2020; ngày duyệt đăng: 02/7/2020

BLOCKCHAIN - GIẢI PHÁP TRUY XUẤT NGUỒN GỐC BẰNG CẤP

Nguyễn Mậu Hân

Email: nmhan@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Blockchain là một công nghệ cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa vào hệ thống mã hoá vô cùng phức tạp, tương tự như cuốn sổ cái kế toán của một công ty, nơi mà mọi hoạt động liên quan đến tiền của công ty được giám sát rất chặt chẽ. Việc quản lý phôi văn bằng hiện nay để cấp cho người học rất khó kiểm soát. Nói cách khác là khó có thể phân biệt được tính thật giả của văn bằng, ảnh hưởng không ít đến vấn đề tổ chức và trật tự trong xã hội. Bài báo này đề xuất mô hình quản lý thông tin trên các văn bằng bằng công nghệ blockchain nhằm lưu trữ, quản lý, tra cứu và xác thực thông tin thật giả về văn bằng đã cấp phát.

Từ khóa: blockchain, văn bằng, xác thực thông tin


BLOCKCHAIN – A SOLUTION OF EXTRACT ORIGINAL DIPLOMAS

Nguyen Mau Han

Email: nmhan@hueuni.edu.vn

Abstract

Blockchain, a technology that allows the transmission of data based on an extremely complex encryption system, is similar to a company's ledger, in which all activities involved public money will be very closely monitored. It is very difficult to manage the diplomas to issue to learners. In other words, it is not easy to distinguish the authenticity of diplomas, which greatly affects the organization and order in society. This paper proposes a model for managing information on diplomas by using blockchain technology to store, manage, look up and validate the fake information about issued diplomas.

Keywords: Blockchain, diploma, fake information

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế