MỘT PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ XỬ LÝ TRI THỨC KHÔNG NHẤT QUÁN TRONG TIẾN HOÁ ONTOLOGY

Tập 17 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 31/12/2019; ngày hoàn thành phản biện: 14/01/2020; ngày duyệt đăng: 02/7/2020

MỘT PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ XỬ LÝ TRI THỨC KHÔNG NHẤT QUÁN TRONG TIẾN HOÁ ONTOLOGY

Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Bích Lộc, Trần Đình Sơn

Email: nvtrung@gmail.com

Tóm tắt

Ontology biểu diễn tri thức của một lĩnh vực cụ thể và đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng Web ngữ nghĩa. Khi có sự thay đổi về tri thức của lĩnh vực thì ontology cũng phải được thay đổi – gọi là tiến hoá ontology - theo thông qua việc bổ sung, chỉnh sửa hoặc xoá các tiên đề để phản ánh tri thức mới. Thách thức lớn nhất trong quá trình tiến hoá ontology đó là, ngoài việc phản ánh tri thức mới, ontology còn phải bảo đảm tính nhất quán. Bài báo này đề xuất phương pháp dựa trên khoảng cách ngữ nghĩa để xây dựng tập tiên đề nhất quán trong quá trình tiến hoá ontology.

Từ khóa: tiến hoá ontology, xử lý tri thức không nhất quán, khoảng cách ngữ nghĩa


A NOVEL METHOD TO RESOLVE INCONSISTENCY IN ONTOLOGY EVOLUTION

Nguyen Van Trung, Nguyen Thi Bich Loc, Tran Dinh Son

Email: nvtrung@gmail.com

Abstract

Ontology captures domain knowledge and play an important role in Semantic Web applications. When domain knowledge change, ontology should adapt to change by adding, editing or deleting its axioms. The big challenge of this process – which called as ontology evolution – is how to guarantee the consistency state of the ontology. This paper proposes a novel method based on semantic distance to formulate consistent set of axioms in ontology evolution process.

Keywords: inconsistency handling, ontology evolution, , semantic distance

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế