MỘT PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH

Tập 18 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 6/4/2021; ngày hoàn thành phản biện: 9/6/2021; ngày duyệt đăng: 16/6/2021

MỘT PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH

Nguyễn Thị Uyên Nhi, Văn Thế Thành

Email: nhintu@due.edu.vn, thanhvt@hufi.edu.vn

Tóm tắt

Trong bài báo này, một phương pháp trích xuất đặc trưng cho bài toán tìm kiếm ảnh được đề xuất. Các kỹ thuật trích xuất đặc trưng bao gồm: phân vùng ảnh dựa trên độ tương phản; bộ mô tả màu chủ đạo MPEG-7; nhận dạng đối tượng dựa trên biên và làm mịn bề mặt dựa trên phép lọc Sobel; phát hiện biên đối tượng với phương pháp LoG (Laplace of Gaussian); nâng cao cường độ ảnh với phép lọc Gaussian... Từ đó, một phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên cây C-Tree [20] được thực hiện để tìm tập các ảnh tương tự với một ảnh truy vấn cho trước. Để minh chứng cho lý thuyết đề xuất thực nghiệm được xây dựng trên tập ảnh COREL-1K, WANG, đồng thời đánh giá độ chính xác của phương pháp đề xuất. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp trích xuất đặc trưng hình ảnh và tìm kiếm ảnh tương tự của chúng tôi là hiệu quả.

Từ khóa: C-Tree, phân cụm, tìm kiếm ảnh, trích xuất đặc trưng


A FEATURE EXTRACTION METHOD FOR IMAGE RETRIEVAL

Nguyen Thi Uyen Nhi, Van The Thanh

Email: nhintu@due.edu.vn, thanhvt@hufi.edu.vn

Abstract

In this paper, a feature extraction method for image retrieval is proposed. Feature extraction techniques include: segmentation of an image based on contrast; the MPEG-7 dominant color descriptor; edge-based object recognition and surface smoothing based on Sobel filtering; detecting object boundary with LoG (Laplace of Gaussian) method; enhancing image intensity with Gaussian filtering ... Hence, a method for image retrieval based on C-Tree [20] was implemented to find a set of similar images. To demonstrate the effectiveness of the proposals, the experiment was built on the COREL-1K, WANG image set. At the same time, the experimental results are used to evaluate the effectiveness of the proposed method. The experimental results show that our method of feature extraction image and similar image retrieval on C-Tree is effective.

Keywords: C-Tree, feature extraction, image retrieval

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế