MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ CỦA CÂU VĂN BẢN TRONG HỆ TƯ VẤN

Tập 18 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 4/01/2021; ngày hoàn thành phản biện: 15/01/2021; ngày duyệt đăng: 02/6/2021

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ CỦA CÂU VĂN BẢN TRONG HỆ TƯ VẤN

Đoàn Thị Hồng Phước, Nguyễn Văn Trung, Lê Văn Tường Lân

Email: dthphuoc@husc.edu.vn, nvtrung@husc.edu.vn, lvtlan@husc.edu.vn

Tóm tắt

Các hệ thống tư vấn hay hệ trợ lý ảo (chatbots) đã và đang được nghiên cứu và phát triển trong vài thập niên gần đây bởi những sự thuận lợi của chúng trong việc tương tác giữa người và máy. Ngày nay, các hệ trợ lý ảo này đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực trên thực tế như thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, y tế, du lịch và giáo dục. Một trong những giai đoạn đầu tiên, quan trọng nhất mà ảnh hưởng đến chất lượng kết quả đầu ra của các hệ thống này là làm sao hiểu được chủ đề từ thông điệp/câu văn bản mà người sử dụng đưa vào. Do đó, trong bài báo này, chúng tôi tìm hiểu một số phương pháp xác định chủ đề từ một câu văn bản cho trước và đưa ra đánh giá về tính hiệu quả của các phương pháp này.

Từ khóa: Xác định chủ đề, trợ lý ảo, thông điệp văn bản


A REVIEW OF METHODS FOR DETECTING INTENT OF A TEXT MESSAGE IN CHATBOTS

Doan Thi Hong Phuoc, Nguyen Van Trung, Le Van Tuong Lan

Email: dthphuoc@husc.edu.vn, nvtrung@husc.edu.vn, lvtlan@husc.edu.vn

Abstract

Chatbots, are known as virtual assistants, have been investigated and developed in recent decades because of their benefits in the interaction between human and machine. Nowadays, these virtual assistants have been applied in many fields such as e-commerce, health care, tourism or education. One of the first and most important phases that affects to the outcome’s quality of these systems is how to understand the intent of user’s text message. Therefore, in this paper, we studied methods for detecting intent of a given text message and proposed an evaluation of the effect between these methods.

Keywords: chatbot, intent detection, , text message

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế