ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RẦY LƯNG TRẮNG SOGATELLA FURCIFERA HORVATH VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG RẦY CỦA CÁC GIỐNG LÚA

Tập 3 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RẦY LƯNG TRẮNG SOGATELLA FURCIFERA HORVATH VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG RẦY CỦA CÁC GIỐNG LÚA

Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa

Email: lekhacphuc@huaf.edu.vn

Tóm tắt

Rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) là đối tượng gây hại nghiêm trọng ở các vùng trồng lúa. Hiểu rõ về đặc điểm sinh học của rầy lưng trắng và khả năng kháng rầy của các giống lúa là cơ sở để đề ra biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM) rầy lưng trắng. Thời gian phát dục, thời gian sống của rầy lưng trắng phụ thuộc vào nhiệt độ. Thời gian phát dục của giai đoạn trứng ở 25oC là 6,5 ngày, ở 30oC là 4,9 ngày, tuổi 1, 2 và 3 ở 2 mức nhiệt độ không có sự sai khác ở 25 và 30oC. Thời gian phát dục tuổi 4 và tuổi 5 ở 25oC là 2,2 và 2,4 ngày, ở 30oC là 1,8 và 1,7 ngày. Thời gian từ trứng đến trưởng thành ở 25oC là 17,0 ngày và 30oC là 14,1 ngày. Thời gian tiền đẻ trứng của rầy lưng trắng ở 25oC là 5,1 ngày và 30oC là 3,9 ngày. Vòng đời của rầy lưng trắng ở 25oC là 22,1 ngày, ở 30oC là 18,0 ngày. Thời gian sống của rầy trưởng thành ở 25oC là 12,1 ngày và 30oC là 10,6 ngày. Số ngày đẻ trứng ở 25oC là 6,0 ngày, ở 30oC là 5,4 ngày. Số trứng trung bình trong một ngày do rầy lưng trắng đẻ ra ở 30oC (9,2 trứng) cao hơn so với ở 25oC (7,1 trứng). Tổng số trứng do một rầy cái đẻ ở 25oC là 107,7 trứng, ở 30oC là 114,6 trứng. Giống lúa HT1 bị nhiễm nặng đối với rầy lưng trắng. Giống Xi 23 có khả năng kháng vừa đối với rầy lưng trắng, giống Xi 21 là giống nhiễm nhẹ và giống Khang dân 18 là giống nhiễm rầy lưng trắng.

Từ khóa: IPM, giống kháng, khả năng đẻ trứng, rầy lưng trắng, Sogatella furcifera, vòng đời


EFFECTS OF TEMPERATURE ON BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE WHITE BACK PLANTHOPPER (SOGATELLA FURCIFERA HORVATH) AND EVALUATION OF RESISTANCE OF RICE VARIETIES TO THE HOPPER

Le Khac Phuc, Tran Dang Hoa

Email: lekhacphuc@huaf.edu.vn

Abstract

White back planthopper (Sogatella furcifera Horvath) (WBPH) is a serious insect pest on rice in many paddy fields. Understanding of biology of the hopper and resistance of rice varieties to the hopper is basis knowledges for development of an integrated pest management system for WBPH. Developmental time, logevity of WBPH is temperature - dependent. Developmental time of egg stage was 6.5 and 4.9 days at 25ºC and 30ºC, respectively. There was non significant different in developmental time of first, second and third instars at 25 and 30ºC. Developmental time of four and five instars were 2.2 and 2.4 days, 1.8 and 1.7 days at 25ºC and 30ºC, respectively. Developmental duration from egg to adult emergence was last for 17.0 and 14.1 days at 25ºC and 30ºC, respectively. Pre-oviposition was 5.1 at 25ºC and 3.9 days at 30ºC. Life cycle was 22.1 and  18.0 days at 25ºC and 30ºC, respectively. Longevity was 12.1 at 25ºC and 10.6 days at 30ºC. Females laid 107.7 eggs and  114.6 eggs during 6 days and 5.4 days at 25ºC and 30ºC. Daily oviposition was 7.1 eggs and 9.2 eggs at at 25ºC and 30ºC. Varieties of  HT1 was  highly sensitive,  Xi 21 was sensitive, KD 18 was slightly sensitive and Xi 23 was moderately resistance to WBPH.

Keywords: Integrated Pest Management, fecundity, life cycle, resistant variety, Sogatella furcifera, white back planthopper

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế