NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA CÁ THÁT LÁT NOTOPTERUS NOTOPTERUS (PALLAS, 1769) Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tập 3 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA CÁ THÁT LÁT NOTOPTERUS NOTOPTERUS (PALLAS, 1769) Ở THỪA THIÊN HUẾ

Lê Thị Nam Thuận

Email: namthuanle010161@yahoo.com

Tóm tắt

Bài báo đề cập những đặc điểm sinh học sinh trưởng của cá thát lát Notopterus notopterus (Pallas,1769), là loài cá kinh tế có giá trị thực phẩm cao ở Thừa Thiên Huế. Các phương trình sinh trưởng, cường độ bắt mồi và hệ số béo của cá được xác định cho thấy chúng có mối quan hệ chặt chẽ giữa điều kiện sinh thái và cơ sở thức ăn trong tự nhiên của cá. Cá thát lát được xác định có 4 nhóm tuổi, cao nhất là nhóm tuổi 3+, thấp nhất là nhóm tuổi 0+, nhóm cá tuổi 2+ chiếm số lượng khai thác chủ yếu.

Phương trình tương quan về chiều dài và khối lượng của Notopterus notopterus (Pallas,1769) theo R. J. H. Beverton - S. J. Holt (1956), được xác định là:

W = 7152,37 x 10-7 x L2,22612 (R= 0,975192289).

Phương trình sinh trưởng Von Bertalanffy của Notopterus notopterus (Pallas,1769) được viết là: Lt = 395,07 x [1 - e – 0,31802 (t + 1,38122) ]; Wt = 716,88 x [1 – e – 0,09589 (t +0,70339) ] 2,22612

Những dẫn liệu bước đầu này đã đóng góp và cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho các hoạt động khai thác và bảo tồn nguồn lợi cá ở Thừa Thiên Huế và miền Trung, trong đó có loài cá Notopterus notopterus (Pallas,1769).

Từ khóa: Đặc điểm sinh trưởng cá; Tuổi cá; Phương trình tương quan chiều dài và khối lượng; Phương trình sinh trưởng; Notopterus notopterus (Pallas,1769); Khai thác và bảo tồn nguồn lợi cá; Thừa Thiên Huế


CHARACTERISTICS ON THE GROWTH OF NOTOPTERUS NOTOPTERUS (PALLAS, 1769) OF THUA THIEN HUE PROVINCE

Le Thi Nam Thuan

Email: namthuanle010161@yahoo.com

Abstract

The article mentioned of biological characteristics of growth of Notopterus notopterus (Pallas,1769), which is an economical fish, high quality of food of Thua Thien Hue province. The equations of fish’s growth, intensity of prey-catching and the coefficient of fat of fish have been established showing that the closed relation between ecological condition and basis of natural food of fish’s composition. Notopterus notopterus (Pallas,1769) were identified developing in fourth age groups, the oldest age is 3+ and the youngest age is 0+, in which the number of fish focused on is 2+ age group.

According to R. J. H. Beverton - S. J. Holt (1956), the equation of the relation between the length and weight of Notopterus notopterus (Pallas,1769) identified is W = 7152,37 x 10-7 x L2,22612 (R= 0,975192289).

According to Von Bertalanffy, the equations of Notopterus notopterus (Pallas,1769) the growth of identified are:

Length:     Lt = 395,07 x [1 - e – 0,31802 (t + 1,38122) ];

Weight:     Wt = 716,88 x [1 – e – 0,09589 (t +0,70339) ] 2,22612

Those are preliminary data contributed to providing practical and scientific basis for exploitation and conservation activities stock of fish of Thua Thien Hue province and the Centre Vietnam in general, in which have Notopterus notopterus (Pallas,1769).

Keywords: Characteristics of growth of fish; Age of fish; The equation of the relation between the length and weight; The equations of the growth; Notopterus notopterus (Pallas,1769); Exploitation and conservat

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế