Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin tác giả

    Tổng số bài đã đăng: 6

    Phân theo chuyên san:

  • Tập 4, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1 bài
  • Tập 5, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1 bài
  • Tập 6, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1 bài
  • Tập 8, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1 bài
  • Tập 10, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1 bài
  • Tập 14, Chuyên san Văn - Sử - Triết học: 1 bài

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế