Tập 15 (1/2020)
Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc
Issues in Mathematics - Information Technology - Physics - Architecture

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế