Các số đã xuất bản

Các số xuất bản trước

Thống kê đã xuất bản

  • Tổng số tập (volume): 17
  • Tổng số chuyên san (number): 39
  • Tổng số chuyên ngành: 17
  • Tổng số bài đăng: 652
  • Tổng số tác giả: 814

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế