Các bài viết thuộc chuyên ngành Sinh học
Thông tin về chuyên ngành

  • Số tập đã tham gia: 18
  • Số chuyên san đã tham gia: 18
  • Tổng số bài đã đăng: 76

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế