Các bài viết thuộc chuyên ngành Địa lý - Địa chất

Thông tin về chuyên ngành

  • Số tập đã tham gia: 15
  • Số chuyên san đã tham gia: 17
  • Tổng số bài đã đăng: 60

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế